SMART CITY – System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Zmniejszenie kosztów wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Ustawa o samorządzie gminnym wymienia wśród zadań własnych gminy prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd musi pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Tymczasem koszty systemu gospodarowania odpadami rosną cały czas.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głównymi kosztami gospodarki odpadami w gminie są: odbiór, transport zagospodarowanie, czyli odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów.

To ponad 90 proc. wszystkich kosztów, pozostałe – obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymanie i obsługa PSZOK-u, to koszty znikome. Wysokie są również koszty związane z instalacjami przetwarzającymi odpady, jednak w tych cenach jest też część opłaty marszałkowskiej, którą muszą płacić firmy przetwarzające odpady na zdeponowanie na wysypiskach części pozostających po wysortowaniu. Do tego dochodzą koszty rzeczywiste związane z ceną energii, paliw, płac itd. Niezmiernie kosztowne są także ostatnie regulacje związane z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom jak płonące wysypiska i składowiska (systemy przeciwpożarowe oraz urządzenia wizyjnego monitoringu miejsc składowania i magazynowania odpadów).

Stale rosnące koszty związane z gospodarką odpadami i segregacją śmieci wymuszają szukanie rozwiązań, które nie tylko będą chronić środowisko ale również pozwolą zmniejszyć koszty zarówno dla mieszkańców jak i lokalnego samorządu.

Gminy mają bardzo małe pole manewru, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów – pomocne okazują się rozwiązania Smart City.
Nowoczesne technologie, w tym wykorzystujące system danych przestrzennych pozwalają kontrolować proces wywozu oraz przewozu odpadów i planować optymalne ekonomicznie trasy przejazdu śmieciarek. Tworzone są mapy ilustrujące rozkład ilości wytwarzanych i transportowanych odpadów oraz miejsc ich przechowywania i zagospodarowywania. Na poziomie gminy technologia pozwala na wykorzystanie baz danych w celu inwentaryzacji nieruchomości z możliwością bilansowania strumienia odpadów zmieszanych oraz do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w rozkładzie przestrzennym.

Firma IPH opracowała System Zarządzania Odpadami Komunalnymi, który optymalizuje:
• częstotliwość opróżniania pojemników
• trasy przejazdów śmieciarek,
• wykorzystanie pojemności śmieciarek

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi przyniesie wymierne korzyści tj.:

1. Zmniejszenie kosztów wywozu (im dalej zlokalizowany punkt odbioru odpadów tym większe oszczędności).

2. Uszczelnienie systemu opłat – gromadzone przez System dane umożliwią opracowanie nowej tabeli opłat uwzględniającej sprawiedliwy podział kosztów wywozu odpadów.

3. Jako dodatkowa opcja monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny pozwoli na zabezpieczenie przed podrzucaniem odpadów przez osoby obce, oraz poprawi prawidłową segregację odpadów.

4. W zabudowie wielorodzinnej funkcjonowanie systemu pozwoli na dostosowanie indywidualnych opłat / śmietnik/ grupę mieszkańców na podstawie rejestracji wejść (kartą NFC lub poprzez aplikację) – osoby niemieszkające w jakimś okresie nie rejestrują wyrzucania odpadów. Mieszkańcy produkujący większe ilości odpadów częściej będą korzystać ze śmietnik, co będzie rejestrowane w systemie.

5. W zabudowie jednorodzinnej funkcjonowanie systemu pozwoli również na dostosowanie indywidualnych opłat / gospodarstwo domowe na podstawie rejestracji zgłoszenia potrzeby dodatkowego wywozu odpadów – takie zgłoszenie pozwoli w systemie wygenerować trasę odbioru śmieci dla śmieciarki będącej w pobliżu.

6. Poprawa czystości i estetyki otoczenia – zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów na podstawie optymalizacji tras przejazdów i zgłoszenia systemowego zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem mieszkańców lub przywołaniem systemowym napełnionego śmietnika.

  • Informacja systemowa o procentowym (np. powyżej 50%) napełnieniu kosza z odpadami zmieszanymi umożliwi szybszy ich odbiór przez śmieciarkę będącą w pobliżu i posiadającą wolną przestrzeń transportową (system wyznaczający trasy automatycznie wskaże punkty odbiorów kierowcy pojazdu).
  • W okresach przedświątecznych system wygeneruje częstszy odbiór odpadów, poprawiając estetykę i komfort mieszkańców.
  • Szybszy wywóz odpadów to redukcja nieprzyjemnych zapachów.

7. Ograniczenie emisji CO2 związanej z optymalizacją wywozów odpadów – eliminacja przejazdów śmieciarek które są napełnione częściowo napełnionych

8. Poprawa komfortu mieszkańców.

9. Istnieje możliwość uwzględnienia odpadów atmosferycznych poprzez zamontowanie dodatkowe czujników i systemowe uwzględnienie opóźnienia wywozu odpadów z konkretnego śmietnika – by odparowała część wody. Inna kwestia to waga odpadów, dlatego tak ważne jest, by chronić przed opadami atmosferycznymi, które zwiększają ciężar śmieci rejestrowany w PSZOK, co dodatkowo obciąża finansowo samorząd (płaci się dodatkowo za przywiezioną deszczówkę).

Gospodarowanie odpadami – korzyści dla gminy

Kluczową korzyścią dla gminy jest przede wszystkim lepsza kontrola nad realizacją celów w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby recyklingu oraz dokładniejsze statystyki. System umożliwia stałą dostępność do danych nt. wypełnienia poszczególnych pojemników, w tym ich wizualizację na interaktywnych mapach miejscowości/miasta/gminy.

Nowoczesne technologie, w tym wykorzystujące system danych przestrzennych pozwalają również kontrolować proces wywozu i przewozu odpadów i planować optymalne ekonomicznie trasy przejazdu śmieciarek. Tworzone są mapy ilustrujące przestrzenny rozkład ilości wytwarzanych i transportowanych odpadów oraz miejsc ich przechowywania i zagospodarowywania. Na poziomie gminy technologia  pozwala na wykorzystanie baz danych w celu inwentaryzacji nieruchomości z możliwością bilansowania strumienia odpadów zmieszanych oraz do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w rozkładzie przestrzennym.